BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK

Het gaat er niet om wat iemand overkomt, maar hoe je ermee omgaat.

Wist je dat een zieke medewerker de werkgever ongeveer 250,- per dag kost?

Wist je dat wanneer er te laat wordt ingegrepen bij psychische klachten het verzuim gemiddeld 180 dagen kan duren?

Soms doen zich in iemands persoonlijk leven of in haar/zijn werksituatie problemen voor. Deze problemen kunnen negatieve effecten hebben op iemands welbevinden of een belemmering vormen in het functioneren op het werk en privé.

Wat biedt het BMW?

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er op gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in organisaties te begeleiden bij knelpunten in de arbeidssituatie of privésituaties die hun uitwerking hebben op de werksituatie en het functioneren. Het BMW kan zowel preventief als curatief ingezet worden en levert daarmee een bijdrage aan het verbeteren van arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Er hoeft dus niet perse sprake te zijn van verzuim.

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden ingeschakeld bij:

 • stressklachten;
 • gebrek aan motivatie, ervaring van over- en onderbelasting in het werk;
 • onzekerheid over voortbestaan werk, functie of bedrijf;
 • verminderd functioneren, disfunctioneren en/of arbeidsongeschiktheid;
 • aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing, functieverandering;
 • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldervaringen;
 • re-integratie na (langdurig) verzuim;
 • conflicten, spanningen in de relatie met collega's, leidinggevende en/of ondergeschikten;
 • persoonlijke effectiviteit en communicatie;
 • persoonlijke/privé problematiek, zoals: relatie, wonen, opvoedingsvraagstukken, financiën, eigenlijk alle algemene dagelijkse aangelegenheden kunnen aan de orde komen

Werkwijze BMW

Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft geen pasklare oplossing. Het verheldert het probleem, geeft inzicht, ontrafelt achtergronden en oorzaken, geeft beïnvloedingsmogelijkheden aan en onderzoekt alternatieven. Zo nodig worden andere disciplines ingeschakeld en kan het BMW doorverwijzen.

Er wordt altijd op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de werkgever en deze wordt betrokken bij de oplossing van het probleem indien dit wenselijk is. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een meerwaarde door haar kennis op psycho-sociaal vlak en de relatie met het werk daarin.

In het eerste gesprek wordt er in kaart gebracht wat er speelt, wat de cliënt graag wilt en of het bedrijfsmaatschappelijk werk de aangewezen persoon is om te begeleiden. Op basis van dit gesprek maken we een plan. Ik bied kortdurende hulpverlening. Dat betekent dat er gemiddeld vijf gesprekken nodig zijn. Als er langdurigere begeleiding nodig is kijken we samen naar de mogelijkheden. Denk hierbij aan het doorverwijzen naar de reguliere zorg of nog een extra aantal gesprekken.

Het Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een aantal kerntaken. Afhankelijk van de hulpvraag en de probleemanalyse zal een plan van aanpak de volgende aspecten bevatten:

 • probleemverheldering, informatie en advies;
 • psychosociale begeleiding, behandeling en ondersteuning;
 • rapportage
 • bemiddeling naar leidinggevende of andere disciplines in de organisatie;
 • bemiddeling en/of verwijzing naar externe instanties of andere hulpverleners;
 • signalering m.b.t. (beleids)advies voor leidinggevende en werkgever in het kader van waargenomen problematiek

Belangrijk om te weten

De gesprekken zijn vertrouwelijk. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim en koppelt in overleg met werkgever en werknemer afgestemde informatie terug.

Mijn aanpak:

 • Intake, analyse en advies
 • offerte met een vervolg voor een traject

Wanneer u niet precies weet wat er nodig is voor uw werknemer dan is het raadzaam zijn om een intake te plannen bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Ik help dan de hulpvraag voor de werknemer helder te krijgen en daarnaast een advies te geven over vervolg rondom de begeleiding.

  
Alleen wie verandert blijft zichzelf trouw (Wolf Biermann)